Työllisyys

Jokaisella tulee olla mahdollisuus työkykynsä mukaiseen työhön, ja työn vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Työmarkkinoiden muuttuessa on kiireellistä uudistaa sosiaaliturvaa, jotta se huomioi paremmin yrittäjät, freelancer-työntekijät ja osatyökykyiset.

Sosiaaliturva tulee uudistaa

Siirtyminen perustuloon vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa, mahdollistaen ihmisille keskittymisen työn vastaanottamiseen ilman uhkaa nöyryyttävistä aktiivisuusehdoista tai sosiaaliturvan leikkauksista. Sosiaaliturvan tulee huomioida paremmin yrittäjät, freelancer-työtä tekevät ja osatyökykyiset.

Kohti elinikäistä oppimista

Elinikäisen oppimisen avulla vahvistetaan sekä Suomen kilpailukykyä että ihmisten hyvinvointia. Jatkuva oppiminen on välttämätön turva työn, teknologian ja maailman nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tarvitsemme toimia, joilla taataan kaikille tasapuolinen mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, eikä asema työmarkkinoilla saa olla esteenä aikuiskoulutukselle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Jokaisella on oikeus työhön.
Työllisyys
Loppujen lopuksi kaikki etsivät vastauksia samoihin kysymyksiin; miten voisin olla onnellinen ja miten voisin saavuttaa potentiaalini.
Maria Korpisalo
Työllisyys

Työllisyyden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvempaa yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yksityisten yritysten välillä. Työllisyyden edistäminen ei voi olla saarekkeina toimivaa erillistä toimintaa. Tarvitsemme suorempia väyliä työelämään työttömien työnhakijoiden tueksi. Työllisyyspalvelut on saatava vahvemmin integroitua suoraan työelämän tarpeisiin ja käytännön tilanteisiin.

Oppisopimuspaikkojen lisääminen mahdollistaa ammatillisten osatutkintojen suorittamisen tai kokonaisten tutkintojen hankkimisen. Työpajatoiminta ja ryhmävalmennukset vahvistavat yksilöiden minäpystyvyyden tunnetta ja toimijuutta, erityisesti heidän, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa polkuaan. Palkkatuen vahvempi hyödyntäminen tukee osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä. Lisäksi kesätyökokemuksia nuorille on mahdollistettava enemmän, esimerkiksi kesäsetelin käytön laajentamisen ja kesäyrittäjyysohjelmien avulla. Kesätyökokemuksella on tärkeä rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja työelämätaitojen oppimisessa.

Ei myöskään riitä, että tunnemme työnhakijoiden työllistymisen esteet ja palvelupolut vaan meidän täytyy pystyä ymmärtämään myös yrittäjien ja työnantajien esteitä rekrytoinneille. Suomessa yksinyrittäjiä koko yrityskannasta on n. 65% ja yrityksistä n. 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja yrittäjyyden kautta. Työllisyyspalveluissa tulee olla vahvempi yrittäjyyden osaaminen.

Työttömyyden taustalla voi usein olla monia esteitä, kuten mielenterveysongelmia tai taloushaasteita, jotka vaativat moniammatillista palvelutarjontaa ja tukea. Häpeänleimat näiden asioiden ympäriltä on lopullisesti murrettava. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin mielenterveyshaasteiden tai talousongelmien kanssa.

Muut teemat

Tutustu myös muihin teemoihin.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan. Yksin-ja pienyrittäjien asemaa tulee parantaa uudistamalla yrittäjien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä.
Jokaisen lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun tulee toteutua. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea ja puuttumista.

Ota yhteyttä

Koska jokainen on arvokas.